ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
EKO Creta Gas ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛ: 283.409.5015 - 283.409.5016 ΚΙΝ: 694.447.6905 - 693.860.9030
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΠΡΙΝΟΣ ΤΚ 74052 ΡΕΘΥΜΝΟ


Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μίγμα κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες:προπάνιοπροπένιο (προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο.
Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευση. Το LPG, το υγροποιημένο βουτάνιο που περιέχεται στις γνωστές φιάλες camping gaz, και το φωταέριο το οποίο αποτελείται από υγροποιημένα αέρια προερχόμενα από απόσταξη λιθάνθρακα είναι γνωστοί τύποι υγραερίων.  Ο όρος γκάζι χρησιμοποιείται συχνά σαν γενικότερος όρος αναφορικά με όλα τα αέρια καύσιμα μίγματα που περιέχουν από μεθάνιο ως καιπεντάνιο, και ακόμα πιο γενική ήταν η παλιότερη χρήση του όρου γκάζι για όλα τα αέρια και υγρά ορυκτά καύσιμα.


Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, γνωστό και με τον αντίστοιχο διεθνή όρο LPG (ελ - πι -τζι), σύντμηση του liquified petroleum gas, αποτελείται από ελαφρά κλάσματα αργού πετρελαίου, τα οποία είναι αέρια όταν βρίσκονται υπό συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Τα αέρια αυτά κλάσματα υδρογονανθράκων διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά τη διύλιση που γίνεται στο αργό και οδεύουν προς δεξαμενές αποθήκευσης προς άλλες χρήσεις, ενώ τα υγρά κλάσματα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελβενζίνη κ.ο.κ.). Επίσης ο όρος LPG αναφέρεται στα κλάσματα που αφαιρούνται από το φυσικό αέριο προτού αυτό οδεύσει προς κατανάλωση. Τα κλάσματα αυτά είναι υγρά όταν είναι υπό υψηλή πίεση. Ουσιαστικά δηλαδή το LPG είναι μίγμα προπανίου και βουτανίου το οποίο είτε προέρχεται από αργό είτε προέρχεται από την ξήρανση του φυσικού αερίου. Η αναλογία προπανίου-βουτανίου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εποχή, πιο πολύ προπάνιο το χειμώνα, πιο πολύ βουτάνιο το καλοκαίρι. Συνήθως προστίθεται σε μικρή αναλογία κάποιο συστατικό με πολύ ισχυρή οσμή ώστε να είναι εύκολα ανιχνεύσιμες τυχόν διαρροές.

 Είναι ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο προϊόν (όπως όλοι οι υδρογονάνθρακες) και επιπλέον όταν είναι υγροποιημένο υπό πίεση υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης από απότομη εκτόνωση  Ως εκ τούτου, ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμοί για τον χειρισμό, αποθήκευση και διάθεση του. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο, και θεωρείται πιο "καθαρό" από τους υγρούς υδρογονάνθρακες διότι έχει μεγαλύτερη αναλογία υδρογόνου-άνθρακα και άρα μικρότερες εκπομπές CO2. Επίσης χρησιμοποιείται ως ψυκτικό εργαζόμενο μέσο σε βιομηχανικά συστήματα ψύξης.
Στην Ελλάδα LPG παράγουν και τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και τα διυλιστήρια Μότορ Όιλ, αλλά μεγάλο τμήμα του καταναλώνεται επί τόπου για τις ανάγκες θέρμανσης των φυσικών και χημικών διεργασιών των διυλιστηρίων, καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και το υπόλοιπο διατίθεται στην ελληνική αγορά ή εξάγεται.

Υγραέριο

Το LPG (Liquefied Petroleum Gas), περισσότερο γνωστό ως υγραέριο, αποτελείται από μίγμα βουτανίου / προπανίου που παράγονται από τη διύλιση του αργού πετρελαίου.

Το υγραέριο, έχει ευρεία χρήση:
  •     στη βιομηχανία,
  •     στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα,
  •     στον τουριστικό τομέα,
  •     ως καύσιμο οχημάτων  κ.α
• Αποθήκευση και χρήση του υγραερίου

Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση της εγκατάστασης, η αποθήκευση και η διακίνηση υγραερίου υπόκειται σε πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Σας παραθέτουμε μια πολύ γενική ιδέα για το υγραέριο. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του υγραερίου είναι ότι διατηρείται σε υγρή μορφή σε σχετικά χαμηλές πιέσεις (περίπου 250 φορές μικρότερο όγκο από την αέρια μορφή). Αυτό το καθιστά πιο εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση του σε ειδικά σχεδιασμένα δοχεία (δεξαμενές ή φιάλες). 

Η αποθήκευση του υγραερίου σε δεξαμενές γίνεται πάντα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ούτως ώστε να συνάδουν με τους κανόνες ασφαλείας.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου γεμίζονται μέχρι το 80% - 85% της χωρητικότητάς τους έτσι ώστε, να υπάρχει χώρος για εξάτμιση του υγραερίου.


• Ανεφοδιασμός

Η διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών ή των φιαλών υγραερίου πρέπει να εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης.

• Εξάτμιση

Το υγραέριο μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε υγρή μορφή αλλά καίγεται σε αέρια μορφή. Η εξάτμιση του υγραερίου πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

    Φυσική Εξάτμιση
    Τεχνητή Εξάτμιση